Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.                         

1. Název organizace:
Základní škola a Praktická škola Chotěboř

2. Důvod a způsob založení subjektu:

Organizace byla zřízena krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina

č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění svých pozdějších změn a doplnění.

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, praktické školy, školní družiny, školní jídelny a internátu.

Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura:

Organizační struktura Základní školy a Praktické školy Chotěboř

 

4. Kontaktní spojení:

 

4.1.                Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Hradební 529

583 01 Chotěboř

 

4.2.                Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Hradební 529

583 01 Chotěboř

 

4.3.                Úřední hodiny:

Po   8.00 – 14.00

Út   8.00 – 14.00

St    8.00 – 14.00

Čt    8.00 – 14.00

   8.00 – 14.00

 

4.4.                Telefonní čísla:

569 624 502                      kancelář školy

569 624 502                      ředitelka školy

569 624 584                      zástupce ředitelky

569 624 202                      internát/školní jídelna

4.5.                Číslo faxu:

569 624 502

 

4.6.                Adresa internetové stránky:

www.zs-chotebor.com

 

4.7.                Adresa e – podatelny:

skola@zs-chotebor.com

 

4.8.                Další elektronické adresy:

zvsi.chotebor@worldonline.cz

specialniskoly.chot@seznam.cz

 

Seznam zaměstnanců školy

 

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 3536521,  kód banky: 0100

 

6. IČ:

70836329

 

7. DIČ:

CZ70836329


8. Dokumenty

 

8.1.                Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Dodatek zřizovací listiny  č.1

Dodatek zřizovací listiny č. 2

Dodatek zřizovací listiny č. 2A

Dodatek zřizovací listiny č. 3

Dodatek zřizovací listiny č. 4

Dodatek zřizovací listiny č. 5

Dodatek zřizovací listiny č. 6

Dodatek zřizovací listiny č. 7

Dodatek zřizovací listiny č. 8

Dodatek zřizovací listiny č. 9

Dodatek zřizovací listiny č. 10

Dodatek zřizovací listiny č. 11

Dodatek zřizovací listiny č. 12

 

8.2 Rozpočet

Finanční plán

Výsledovka

Rozvaha

 

9. Žádosti o informace

Směrnice  pro poskytování informací

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovníci určeni k podávání informací

 

11. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností

 

12. Formuláře

Formulář žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

 

Portál veřejné správy


14. Předpisy:

14. 1. Nedůležitější používané předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb.,      o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
                                          vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb.,      o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb.,      správní řád

14. 2. Vydané předpisy

Školní řád

Školní  řád a Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy a Praktické školy Chotěboř

 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací    

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2011
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2012
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2013
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2014
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2015
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2016
Výrocní zpráva v oblasti poskytování informací r. 2017