Základní škola a Praktická škola ChotěbořZákladní škola a Praktická škola Chotěboř

Terapie pod drobnohledem

Na naší škole poskytujeme žákům širokou a kvalitní nabídku dostupných terapeutických služeb, jejichž cílem je především zlepšení sociálních dovedností žáků, rozvoj hrubé a jemné motoriky i manuálních dovedností.

Jedná se o tyto terapie:

Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu, neboť hudba může svými specifickými prostředky pronikat do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo. Hudba ovlivňuje i vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, motoriku, termoregulaci, apod. Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí, zmírňuje jejich agresivitu. Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit. U nás se užívají lidové písně a hra na různé hudební nástroje, ať tradiční (jako jsou bubny), tak netradiční (např. tibetské kovové misky, umělé hadice, zvonečky, apod.).

Canisterapie

Canisterapie využívá jako terapeutického prostředku zvíře – konkrétně psa. Jsou to speciálně vycvičení psi, kteří reagují na jakoukoliv situaci jen pozitivně. Velice důležité pro děti je polohování s pejskem, velmi dobře působí hlavně na tělesně postižené žáky, ale i na žáky s autismem. Více informací o průběhu canisterapie na naší škole je k dispozici zde.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je cvičení zaměřující se na procvičování určitých partií těla. Jsou to cvičení přesně cílená na postižené oblasti nebo ochablé svalstvo, jsou užívány individuálně. Fyzioterapie je částí rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Na naší škole ji zajištuje fyzioterapeutka Klára Čermáková. Probíhá v dopoledních hodinách na základě předchozí konzultace s rodiči žáků s kombinovanými vadami a na doporučení odborného lékaře žáka. Je prováděna individuálně i skupinově ve formě léčebné tělesné výchovy. Cílem je správná stimulace psychomotorického vývoje žáků s kombinovanými vadami jednoduchými podpůrnými technikami, pomůckami a pravidelným působením na tuto oblast. Žáci získávají návyky správného držení těla s ohledem na jejich individuální potřeby.

Bazální stimulace

S fyzioterapií úzce souvisí bazální stimulace. Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných dětí. Je určena všem , kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Bazální stimulace je velmi uznávaným konceptem v evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky i ošetřovatelské péče. Klade velký význam na dotek, který je uplatňován v technikách polohování, masáží nebo rehabilitačního cvičení. Více informací o bázální stimulaci na naší škole je k dispozici zde.

Psychologie

Na naší školu dochází také psycholog, který pomáhá s řešením nepředvídaných událostí u některých dětí. Pomáhá i s úskalími, které život přináší některým dětem a oni si s nimi nevědí rady. V psychologii jde o pomoc člověku, jehož chování i prožívání je v normě, ale který je v současnosti v obtížné životní situaci. Cílem nejsou osobnostní změny ani vyléčení, ale překonání a odstranění aktuálních potíží.

Logopedie

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách u všech věkových kategorií. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako je chybná výslovnost jedné hlásky, neurotická nemluvnost, narušení článkování řeči, narušení zvuku řeči, plynulosti řeči, grafické formy řeči, až po masivní řečové poruchy a naprostou nemluvnost. Má nejblíže ke speciální pedagogice i k medicíně. U nás ve škole nám logoped, který k nám docházel, přesně diagnostikoval vady řeči u některých dětí. Máme vypracovaný plán, podle kterého se s danými dětmi pracuje, aby došlo k odstranění vad řeči nebo alespoň k jejich zmírnění.

Kraj Vysočina © 2010-2012 Základní škola a Praktická škola Chotěboř. Zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Chotěboř je Kraj Vysočina.
.